X
تبلیغات
زولا


479 زنهایى که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته‏اند: اول: زنى که دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاک شود، مثلا دو ماه پشت‏سر هم از روز اول ماه، خون ببیند و روز هفتم پاک شود، که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است. دوم: زنى که از خون پاک نمی‏شود ولى دو ماه پشت‏سر هم چند روز معین مثلا از اول ماه تا هشتم خونى که می‏بیند نشانه‏هاى حیض را دارد، یعنى غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می‏آید. و بقیه خونهاى او نشانه‏هاى استحاضه را دارد، که عادت او از اول ماه تا هشتم می‏شود. سوم: زنى که دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند و بعداز آنکه سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و در هر دو ماه همه روزهایى که خون دیده و در وسط پاک بوده روى هم یک اندازه باشد که عادت او به اندازه تمام روزهایى است که خون دیده و در وسط پاک بوده‏است، و لازم نیست روزهایى که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد، مثلا اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و در ماه دوم بعد از آن که سه روز خون دید، سه روز یا کمتر یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روى هم از نه روز بیشتر نشود،همه حیض است، و عادت این زن نه روز می‏شود.

480 زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در وقت عادت یا دو سه روز جلوتر یا دو سه روز عقب‏تر خون ببیند، به طورى که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته اگر چه آن خون، نشانه‏هاى حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که براى زن حائض گفته شد عمل کند. و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل اینکه پیش از سه روز پاک شود، باید عبادتهایى را که بجا نیاورده قضا نماید.

481 زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر چند روز پیش از عادت و همه روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود،همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونى را که در روزهاى عادت خود دیده، حیض است، و خونى که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می‏باشد، و باید عبادتهایى را که در روزهاى پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضا نماید.و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهاى عادت او حیض است و خونى که جلوتر از آن دیده استحاضه می‏باشد، و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده باید قضا نماید. و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر بیشتر شود، فقط روزهاى عادت حیض و باقى استحاضه است.

482 زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است.و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایى که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که روى هم به مقدار عادت او شود حیض، و روزهاى اول را استحاضه قرار می‏دهد. واگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر بیشتر شود، باید روزهایى که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن که روى هم به مقدار عادت او شود حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

483 زنى که عادت دارد، اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید، پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد، مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد: 1- آنکه تمام خونى که دفعه اول دیده، یا مقدارى از آن، در روزهاى عادت باشد و خون دوم که بعد از پاک شدن می‏بیند در روزهاى عادت نباشد، که بایدهمه خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد. 2- آنکه خون اول در روزهاى عادت نباشد، و تمام خون دوم یا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد که باید همه خون دوم را حیض و خون اول را استحاضه قرار دهد. 3- آنکه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد، و خون اولى که در روزهاى عادت بوده از سه روز کمتر نباشد و با پاکى وسط و مقدارى از خون دوم که آن هم در روزهاى عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، که در این صورت همه آنها حیض است. و مقدارى از خون اول که پیش از روزهاى عادت بوده و مقدارى از خون دوم که بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است، مثلا اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده، در صورتى که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند، از سوم تا دهم حیض است و از اول تا سوم و همچنین از دهم تا پانزدهم استحاضه می‏باشد. 4- آنکه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد. ولى خون اولى که در روزهاى عادت بوده، از سه روز کمتر باشد، که باید در تمام دو خون و پاکى وسط، کارهایى را که بر حائض حرام است و سابقا گفته شد ترک کند و کارهاى استحاضه را بجا آورد، یعنى به دستورى که براى زن مستحاضه گفته شد عبادتهاى خود را انجام دهد.

484 زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره روزهاى حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.

485 زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود او باشد و بعد از پاک شدن، دوباره به شماره روزهاى عادتى که داشته خون ببیند، باید در هر دو خون کارهایى را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهاى استحاضه را بجا آورد.

486 زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونى که در روزهاى عادت دیده اگر چه نشانه‏هاى حیض را نداشته باشد، حیض است. و خونى که بعد از روزهاى عادت دیده، اگر چه نشانه‏هاى حیض را داشته باشد، استحاضه است.مثلا زنى که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است، اگر از اول تا دوازدهم خون ببیند، هفت روز اول آن حیض، و پنج روز بعد استحاضه می‏باشد.نوشته شده در تاریخ شنبه 14 فروردین 1389 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :