500 مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنى که عادت عددیه دارد، اگر خونى ببینند که نشانه‏هاى حیض داشته باشد یا یقین کنند که سه روز طول می‏کشد، باید عبادت را ترک کنند. و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده، باید عبادتهایى را که بجانیاورده‏اند، قضا نمایند. ولى اگر یقین نکنند که تا سه روز طول می‏کشد و نشانه‏هاى حیض را هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز کارهاى استحاضه را بجا آورند و کارهایى را که بر حائض حرام است ترک نمایند. و چنانچه پیش از سه روز پاک نشدند، باید آن را حیض قرار دهند.

501 زنى که در حیض عادت دارد، چه در وقت‏حیض عادت داشته باشد چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت‏سر هم بر خلاف عادت خود خونى ببیند که وقت آن یا شماره روزهاى آن یا هم وقت و هم شماره روزهاى آن یکى باشد، عادتش بر می‏گردد به آنچه در این دو ماه دیده است. مثلا اگر از روز اول ماه تا هفتم خون می‏دیده و پاک می‏شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه، خون ببیند و پاک شود، از دهم تا هفدهم عادت او می‏شود.

502 مقصود از یک ماه، از ابتداى خون دیدن است تا سى روز، نه از روز اول ماه تا آخر ماه.

503 زنى که معمولا ماهى یک مرتبه خون می‏بیند، اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببیند و آن خون نشانه‏هاى حیض را داشته باشد، چنانچه روزهایى که در وسط پاک بوده‏از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد.

504 اگر سه روز یا بیشتر خونى ببیند که نشانه حیض را دارد، بعد ده روز یا بیشتر خونى ببیند که نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونى به نشانه‏هاى حیض ببیند، باید خون اول و خون آخر را که نشانه‏هاى حیض داشته، حیض قرار دهد.

505 اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست، باید براى عبادتهاى خود غسل کند، اگر چه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می‏بیند. ولى اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می‏بیند، نباید غسل کند و نمی‏تواند نماز بخواند، و باید به احکام حائض رفتار نماید.

506 اگر زن پیش از ده روز پاک شود، و احتمال دهد که در باطن خون هست، باید قدرى پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد. پس اگر پاک بود، غسل کند و عبادتهاى خود را بجا آورد. و اگر پاک نبود، اگر چه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد، چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است،باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد، غسل کند، و اگر سر ده روز پاک شد،یا خون او از ده گذشت، سر ده روز غسل نماید. و اگر عادتش کمتر از ده روز است،در صورتى که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاک می‏شود، نباید غسل کند. و اگر احتمال دهد خون او از ده روز می‏گذرد، احتیاط واجب آن است که تا یک روز عبادت را ترک کند و بعد از آن می‏تواند تا ده روز عبادت را ترک کند.ولى بهتر است تا ده روز کارهایى را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهاى مستحاضه را انجام دهد. پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاک شد تمامش حیض است، و اگر از ده روز گذشت، باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادتهایى را که بعد از روزهاى عادت بجا نیاورده قضا نماید.

507 اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند، بعد بفهمد حیض نبوده است،باید نماز و روزه‏اى را که در آن روزها بجا نیاورده قضا نماید. و اگر چند روز را به گمان این که حیض نیست عبادت کند، بعد بفهمد حیض بوده، چنانچه آن روزها را روزه گرفته، باید قضا نماید.نوشته شده در تاریخ شنبه 14 فروردین 1389 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :