X
تبلیغات
زولا
ادغام درلغت بمعنای داخل کردن می باشد و در تجوید بمعنای حذف حرف ساکن و مشدد نمودن حرف بعدی است.

ادغام بطور کلی به چهار دسته تقسیم میشود که عبارتند از:ادغام متماثلین:

هرگاه دو حرف مثل هم ، به هم برسند و حرف اولی ساکن باشد آنگاه حرف اول در حرف دوم ادغام میشود:

مثال:ادغام متجانسین:

این ادغام در مورد دو حرفی صورت میگیرد که از یک جنس هستند منظور از یک جنس بودن این است که از لحاظ مخرج یکی هستند اما در صفات حروف با هم تفاوت دارند

این ادغام به چند دسته به شرح زیر تقسیم میشود

-ادغام « ث - ذ - ظ » در یکدیگر :

هرگاه دو حرف از سه حرف فوق به هم برسند و اولی ساکن و دومی متحرک باشد ادغام متناجسین رخ میدهد:

مثال:


مثال:


-ادغام « ت - د - ط » در یکدیگر:
هرگاه دو حرف از سه حرف فوق به هم برسند به شرطی که اولی ساکن و دومی متحرک باشد آنگاه حرف ساکن اولی در حرف متحرک دوم ادغام میشود:

مثال:


مثال:


-ادغام « ب » ساکن در « میم »:
یعنی هرگاه باء ساکن به حرف میم برسد آنگاه باء ساکن در میم ادغام میشود
این نوع ادغامن در کل قرآن یک مورد وجود داشته و آن در سوره هود آیه   42   می باشد و در عبارت زیر می باشد:


ادغام متقاربین:

این ادغام درمورد حروفی صورت میگیرد که مخرجشان به هم نزدیک بوده و یا اکثر صفاتشان به هم نزدیک است
در موارد زیر ادغام متقاربین صورت میگیرد

-ادغام «لام» ساکن در «راء» متحرک:

مثال:


-ادغام  « قاف » ساکن در حرف « کاف » متحرک:

این نوع ادغام در کل قرآن فقط یک نمونه وجود دارد و آن هم در سوره مرسلات آیه20  و در کلمه زیر می باشد:

مثال:-ادغام « ن » ساکن در « ل » و « ر » متحرک:

مثال:


مثال:


ادغام متبادعین:

این ادغام در مورد حروفی است که مخرجشان از هم بسیار دور است به همین خاطر این ادغام صورت نمیگیرد و علت ذکر این نوع ادغام بیان نحوه ارتباط حروف با یکدیگر است.نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 5 مرداد 1389 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :