نون ساکن نونی است که هیچ کدام از حرکت های فتحه،کسره و یا ضمه را ندارد.

تنوین ها هم نون ساکن حساب میشوند چون علارغم اینکه در هنگام نوشتن تنوین،نونی وجود ندارد اما در هنگام قرائت آنها،نون ساکن تلفظ می شود.

نون ساکن 4 حکم(قانون) به شرح زیر دارد:

الف)ادغام:

ادغام در لغت بمعنای داخل کردن و وارد کردن و در تجوید به معنای حذف نون ساکن و مشدد کردن حرف بعدی است

هرگاه نون ساکن به یکی از حروف کلمه «یرملون» برسد ادغام میشود یعنی نون ساکن حذف شده و آن حرف یرملون با تشدید خوانده می شود:

مثال:


در مثال بالا، تنوین رفع که بر روی کلمه ی «کنز» وجود دارد به حرف«ل» در کلمه ی «لهما» رسیده و تنوین همان نون ساکن است و «ل» هم جزء حروف کلمه«یرملون»است پس ادغام نون ساکن داریم.

مثال:


مثال:


نکته : کلمات زیر استثناء بوده و بجای ادغام، اظهار(که بعد گفته خواهد شد) میشوند:

ب - اظهار:
بمعنای ظاهر و آشکار کردن است. در تجوید و بمعنی ظاهر کردن نون ساکن در هنگام برخورد با حروف حلقی است.
حروف حلقی حروفی هستند که مخرج آنها فضای حلق است.یعنی از حلق تلفظ(خارج) میشوند.   حروف حلقی عبارتند از :«ع-غ - ح- خ - هـ - ا(ء)»

مثال:


مثال:


ج- قلب به میم(اقلاب):

هرگاه نون ساکن به حرف«ب»برسد آنگاه بجای نون ساکن میم تلفظ میکنیم.

مثال:


مثال:د- اخفاء:
بمعنای مخفی کردن است.نون ساکن در نزد حروف باقیمانده ، اخفاء میشود.حروف باقیمانده حروفی هستند که نه جز قاعده ادغام، باشند، نه اقلاب و نه اظهار. یعنی اگر 6حرف قاعده ادغام و 6 حرف قاعده اظهار و 1 حرف قاعده اقلاب را که جمعا 13 حرف میشوند را از 28 حرف زبان عربی کم کنیم ،آنگاه نون ساکن در نزد 15 حرف باقیمانده، اخفاء میشود.
نحوه اخفاء نون ساکن: هنگام قرائت نون ساکن ،زبان را بوسیله دو دندان جلو در فک پایین، کنترل کرده و از برخورد آن با سقف دهان جلوگیری نموده و این حالت را به اندازه 2 حرکت امتداد داده و سپس حرف بعدی را می خوانیم:

مثال:نوشته شده در تاریخ جمعه 11 فروردین 1391 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :